ໂປດ ຊາບ :

ຖ້າວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ ພາສາ ລາວ , ການ ບໍລິ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ພາສາ , ໂດຍບໍ່ ເສັຽ ຄ່າ , ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ . ໂທຣ 1-316-462-5000.